Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152879
látogató!
Ma  77,
ebben a hónapban
7849 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 16 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Gergely-naptár

Gergely-naptár, gregorián naptár:
 a XIII. Gergely p. (ur. 1572-85) által elrendelt naptárreform eredményeként kialakult →naptár, melynek →érája Krisztus születéséhez igazodik. - A ~ a →tropikus napéven alapuló, következetesen szoláris naptár. A Nap járásán kívül nem vesz tekintetbe más csillagászati ciklusokat, ez adja pontosságát és használhatóságát. Általánosan elterjedt, nem csak az eu. kultúrához tartozó országokban. Használják Kínában és a mohamedán orsz-okban (párhuzamosan az ősi kínai és az iszlám naptárral), és ismerik világszerte. - A ~ a →julián naptárt pontosította, amit Julius Caesar Kr. e. 45. I. 1: vezetett be. A julián év 365,25 napos napév, négyévenként beiktatott szökőnappal, ami túl hosszú a tropikus napévhez képest, ezért a julián naptár, mint egy késésben lévő óra, egyre inkább lemaradt a Nap járásától. Ez főképp a →húsvét időpontjának kiszámításában okozott nehézségeket, hiszen 325: a niceai zsin. által márc. 21-re rögzített tavaszi napéjegyenlőség a valóságban egyre korábban következett be (→húsvétszámítás). E pontatlanságokra és a belőlük származó eltérésekre →Beda Venerabilis már 730 k. figyelmeztetett. A húsvét ünnepének egyre későbbi időpontra tolódása mindinkább szükségessé tette a naptárreformot, amit a 13-15. sz: egyre többen sürgettek. A 14. sz. közepén párizsi matematikusok készítettek reformtervezetet VI. Kelemen p. (ur. 1342-52) megbízásából, de a benyújtott anyagot a bírálók elvetették. 1414. III: Peter d'Ailly bíb. javasolta XXII. János p-nak (ur. 1316-34) a naptár javítását, amit 1415: a →konstanzi zsinat is tárgyalt, de nem talált megoldásra érettnek. 1437: a →bázeli zsinaton Nicolaus →Cusanus szorgalmazására megvitatták a julián naptár pontatlanságát és a húsvétszámítás hibáját. IV. Sixtus (1471-84) alatt a Roger →Bacon javaslatára újraindított naptárreform-előkészítési munka a szakértőként Rómába hívott →Regiomontanus 1476. VII. 6-i váratlan halála miatt szakadt félbe. Az V. →lateráni zsinat 1514. XII. 1-i ülésén ismét tervbe vették a naptárreformot, sőt külön biz. is alakult. X. Leó meghívta Rómába →Kopernikusz lengy. csillagászt, aki azonban a meghívást elhárította, mert a naptárreformot elsietettnek vélte. 1563: a →trienti zsinat IV. Piusnak (ur. 1559-65) ajánlotta a naptárreform megvalósítását. - Hosszas előkészületek után XIII. Gergely p. 1576: egy nemzetk. biz-ot hívott össze a naptárreform előkészítésére. A 8 tagú biz. kezdetben a sorai pp., utóbb Guglielmo Sirleto bíb. elnökletével működött. A naptárreform tervezetét, melyet Aloysius Lilius calabriai csillagász dolgozott ki, már 1577: a p. elé terjesztették. A biz. által fölülvizsgált és jóváhagyott tervezetet a Sztszék valamennyi ker. uralkodónak és egy-nek megküldte átvizsgálás végett. Végrehajtását XIII. Gergely 1582. II. 24: Inter gravissimas bullájával rendelte el a Frascati melletti p. Mandragone villában. A csillagászati és a naptári év együttfutását új szökőszabállyal és 1582. X. 5-14: 10 nap kihagyásával biztosították. - Az évek, amelyeket a különböző érákban számon tartunk, tropikus napévek, vagyis két egymást követő tavaszi napéjegyenlőség közti időtartamok. A tropikus napév hosszúsága jelenleg 365,242199 nap. Mivel a polgári életben csak egész napokat lehet számítani, ezért naptári évünk 365 napos. A tropikus napévből a naptárunkban elhanyagolt maradék idő 4 év alatt már csaknem kitesz 1 napot, ezért általában minden 4. évünk 366 napos szökőév. Mivel azonban az évenkénti eltérés kicsit kevesebb mint negyed nap, egy szökőnap beiktatása minden 4. évben már túllő a célon (4 x 0,242199 = 0,9688). Így egy év alatt 0,0312, azaz kereken három század nap eltérés keletkezik: ennyivel előzi meg a naptár a tropikus évet, 400 év alatt ez kb. 3 nap.

Ezt a ~ egyszerű és szellemes módon úgy hozza rendbe, hogy 400 évenként 3 szökőnap elmarad; az olyan kerek évszázadok, amelyek 400-zal nem oszthatók, közönséges 365 napos évek maradnak (pl. 1700, 1800, 1900 nem voltak szökőév, 2000 pedig az lesz). Ezzel elejét vették a nagy eltérésnek, de még mindig maradt egy kis rés a naptár és a tropikus napév között: 4 év alatt 0,0012 nap, amiből 3320 év alatt gyűlik össze egy fölösleges nap. Ennek majdani eltüntetéséről a ~ bevezetésekor nem intézkedtek, ez majd a 4902. év gondja lesz.

- A közvélemény alapos előkészítése ellenére az új naptárat értetlenkedés és ellenséges hangulat fogadta. Bevezetése a legtöbb orsz-ban nem is zajlott le összeütközések nélkül. 1582. X. 15: Itáliában, Spo-ban és Port-ban kivételesen minden nehézség nélkül fogadták el. →Báthori István rendeletére uekkor vezették be Lengyo-ban és a csatolt ter-eken. Plockban, Vilnában és Lembergben (Ilyvó) a pravoszlávok föllázadtak, a litvánok és oroszok lakta földeken még erősebb volt az ellenállás. A rigai lutheránusok 1584: kirobbantották az ún. naptárviszályt, amely a kat. tp. elfoglalásával és a jezsuiták elűzésével kezdődött. A viszály 1589: a fölkelés vezetőinek elfogatásával és kivégzésével ért véget. Fro-ban III. Henrik 1582. XII. 20: tette hivatalossá a ~at; az 1792. IX. 22. u. használatos forr. naptár helyett (Laplace javaslatára) Napóleon 1806. I. 1: léptette életbe ismét. 1583. I. 1: Luxemburg, Brabant, Holland és Hennegau grófságok csatlakoztak a naptárreformhoz, 1583. II. 21-XI. 28: pedig a kat. ném. ppségek és fejedségek túlnyomó többsége. A Habsburg birod-ban II. Rudolf rendeletére 1584. I. 17-től, de nem minden nehézség nélkül történt meg az átállás. Svájcban 1583. XI. 10: a kantonok küldötteinek badeni szövetségi gyűlésén tárgyalták a naptárreform ügyét, de csak a kat. kantonok fogadták el. (A prot. kantonokban 1701-98: vezették be.) -

A hézagos adatokból arra lehet következtetni, hogy a hazai főpapság, elsőként trakostyáni Draskovich György még 1583: ismertette a klérussal az új ~t, sőt használatát is elrendelte. Némely fennmaradt okmány tanúsítja, hogy itt-ott valóban használatba is került. Az ellenkezést az váltotta ki, hogy hazánkban ogy. határozat nélkül kísérelték meg bevezetését, s ezt sokan jogtalannak tekintették. Ám az ellenállás hátterében túlnyomórészt vallási indítékok állottak. Kiváltképp a prot-ok ellenezték, amit sem az ogy. 1587:28. tc-e (mely a ~ hazai bevezetését jóváhagyta), sem az erdélyi ogy. 1590-es gyulafehérvári elfogadó határozata nem tudott föloldani. (A 28. tc-et II. Rudolf 1588. I. 28: szentesítette.) Noha a szepesi ev-ok 1588: elfogadták a reformot, az 1591. II. 10-i nagykárolyi zsin-on 12 prot. egyhm. képviselői utasították el vallási alapon a csatlakozást. A m. ogy. az 1599:45. tc-ben kimondta, hogy az új naptár használatát rosszalló v. tiltó prédikátorok javadalomvesztéssel sújtandók. Legtovább a máramarosi kerület ref. egyházai használták a julián naptárat, melynek 1623. VI. 18: a debreceni zsin. rendelkezése vetett véget. A 17. sz. derekán a →veteristák rövid időre még visszaállították az ó-naptár használatát néhány D-i vm-ben. - Poroszo-ban 1610. IX. 2: vezették be. A ném. prot. tart-okban a felekezeti elfogultság miatt csak 1700. III. 1: került sor a naptárreform elfogadására, melyet tud. meggyőződésből a prot. Tycho Brahe (1546-1601) és Johannes Kepler már régóta szorgalmazott. Norvégia és Dánia uekkor csatlakozott a naptárreformhoz. NBr. és tengerentúli gyarmatai 1752. IX. 14: fogadták el II. György (1683-1760) kir. rendeletére. A naptárreform bevezetésén fáradozó lord Philip D. S. Chesterfieldet (1694-1773) és James Bradley-t (1692-1762) megvetés és sok támadás érte emiatt honfitársai részéről. Svédo-ban és Finno-ban 1753. III. 1-től kezdték használni. 1867: Alaszka vette fel. Japánban az eu. műveltséghez közeledés jegyében 1873. I. 1: léptette életbe Mucuhito cs. (1867-1912). Kínában jezsuita misszion-ok már a naptárreform évében használni kezdték. 1911. XI. 20: vezette be ismét Szun Jat-szen (1866-1925), de a Kuomintang hatalomra jutása után visszatértek a régi luniszoláris naptárhoz. 1949. X. 1: a Kínai Népközt. megalakulásakor újra bevezették, és 1996: is ez a hivatalos. K-Eu-ban és a Balkánon az ortodox egyh. elutasítása miatt (→új-julián naptár) csak a 20. sz. elején kerülhetett sor a naptárreform bevezetésére. 1912: Albániában, 1916. IV. 14: Bulgáriában, 1918. II. 14: Oro-ban, 1919. II. 1: Szerbiában és Ro-ban, 1924. III. 23: Görögo-ban a kormány határozata nyomán lépett életbe a ~ hivatalos használata. 1926. I. 1: Töröko-ban Mustafa Kemal Atatürk gázi (1881-1938) tette hivatalossá. 1928. X. 1: Egyiptomban vezették be. A világ többi kontinensén (különösen Ázsiában) az új rendszer keresztény naptár néven vált ismertté, s emiatt heves ellenállást váltott ki a hinduk, muszlimok, buddhisták stb. körében. Vietnamban pl. csak a 19. sz: sikerült a fr. gyarmatosítóknak meghonosítaniuk. Mongóliában az 1920-as évek óta van használatban (kezdetben a régi luniszoláris naptárral párhuzamosan), Indiában (noha 1757 óta ismeretes, és alkalmazták is itt-ott) 1957. III. 22: a kormány egy új, a ~tól eltérő naptárat léptetett életbe. Több mint 400 évvel a naptárreform után még mindig léteznek orsz-ok, amelyek a ~at nem vették át (pl. Irán, Líbia, az arab emirátusok, Szaúd-Arábia, Thaiföld). - XIII. Gergely azt is megkísérelte, hogy a reform ügyének megnyerje a konstantinápolyi pátr-t. Ám a kat. Ny és a pravoszláv K közötti viszony miatt a naptárreformot ellenségesen fogadták K-en. 1583. I: az ort. egyh. vezetői tanácskozásra gyűltek össze, melyen a ~t elutasították mint olyat, amely a húsvét ünneplésének niceai kánonját sérti.

Ezért fölhívták a hívek figyelmét, hogy bár a régi naptár pontatlan, mégis ahhoz tartsák magukat, különben kiközösítés alá esnek. Így a naptárreform elfogadtatása a K-i ker-ekkel akkor nem sikerült, később a hadi események miatt meg is szakadtak a tárgyalások. A kopt, az örm. és a nesztoriánus egyházfőknél tett csatlakoztatási kísérletek hasonló kudarccal végződtek. A K-i egyh-akban később sem ment végbe zökkenőmentesen az áttérés: több helyütt →skizma követte. A szíriai egyesült maroniták 1606: fogadták el. Az 1686: uniós erdélyi örm-ek közül 1758: a szamosújvári, 1759: a gyergyói és a csíkszépvízi egyhközs-ek tértek át a ~ra. 1857: a melkita, 1912: az örm. rítusú kat-ok csatlakoztak. 1916. VI. 24: a hajdúdorogi, a munkácsi és az eperjesi g.k. egyhm-kben vezették be, de a munkácsiban a néphangulat miatt már 1918. XI. 21: vissza kellett állítani a régi naptár használatát, melyet a hívek mindmáig megtartottak. A hazai gör. kat-ok új naptárra való áttérését már 1690: a zágrábi zsin. igyekezett a kir. segítségét kérve kieszközölni, de I. Lipót nem erőszakolta, 1692. VIII. 23: csak javasolta a ~ elfogadását. Vegyes vallású vidékeken azonban az ó-naptár megtartása feszültségforrássá vált, ezért 1866. V. 6: maguk a gör. kat-ok kezdeményezték a naptáregyesítést. 1924: a Ciprusi Ort. Egyh-ban Kyrill Papadopulosz metrop. (1909-33) vezette be. Uekkor tért át a Konstantinápolyi, a Gör., a Lengy. és a Román Ort. Egyh. (Ro-ban az ó-naptáras hívekkel szembeni hatósági erőszaknak halálos áldozatai is voltak, pl. 1935: Toparasti). - 1927: a grúziai, 1928: az alexandriai ort-ok csatlakoztak. - 1964: a chicagói nesztoriánus egyházfő vezette be, de a szakadás veszélye miatt 1973: visszavonta rendelkezését. -

A Szerb, a Bulgár, az Orosz, az Antiochiai és a Jeruzsálemi Ort. Egyh. megtartotta a julián naptárat, éppúgy, mint a Ny-i szírek (jakobiták) valamint a kopt és etióp ker-ek. - A naptárreform ellen számos támadást intéztek ellenzői (→naptárvita). A tud. közvéleményt többek között Franciscus Vieta (1540-1603) fr. matematikus, de főként a prot-sá lett Joseph J. Scaliger hangolta a ~ ellen (pl. De emendatione temporum, 1583). Kat. részről sokan fölléptek az új naptár védelmében, különösen a jezsuiták. Johannes Buys (Busaeus) polémikus írásaival, Christoph →Clavius teoretikus műveivel (pl. Explicatio Romani calendarii a Gregorio XIII. P. M. restitui, 1603) emelkedett ki közülük. T.J.P.-P.B.K.

 

A Gergely-naptárra való áttérés ideje néhány országban

 

A julián naptár      A Gergely-naptár

ország      utolsó napja           első napja

 

Itália 1582. október 4.          1582. október 15.

Spanyolország 1582. október 4.          1582. október 15.

Portugália 1582. október 4.          1582. október 15.

Lengyelország 1582. október 4.          1582. október 15.

Franciaország 1582. december 9.       1582. december 20.

Bajorország 1583. október 5.          1583. október 16.

Ausztria 1584. január 6.            1584. január 17.

Németország* 1700. február 18.         1700. március 1.

Norvégia 1700. február 18.         1700. március 1.

Dánia 1700. február 18.         1700. március 1.

Nagy-Britannia 1752. szeptember 2.    1752. szeptember 14.

Svédország 1753. február 17.         1753. március 1.

Finnország 1753. február 17.         1753. március 1.

Bulgária 1916. március 31.        1916. április 14.

Oroszország 1918. január 31.           1918. február 14.

Szerbia 1919. január 18.           1919. február 1.

Románia 1919. január 18.           1919. február 1.

Görögország 1924. március 9.           1924. március 23.

 *A protestáns német államok áttérése. A katolikus hercegségekben és városokban már 1583-84: megtörtént különböző időpontokban.

 

O'Neill: Time and the Calendar. Sydney, 1974. - Fizikai Szemle 1983/4:139. - Gregorian Reform of the Calendar. Proceedings of the Vatican Conference to commemorate its 400th anniversary 1582-1982. Szerk. G. V. Coyne SJ, M. A. Hoskin, O. Pedersen. Roma, 1983.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Módosítás dátuma:2010.03.06. 21:12Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.01. 08:56
Elolvasva
66
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152879 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu