Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152898
látogató!
Ma  96,
ebben a hónapban
7868 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 17 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Hold

Hold (gör. Szeléné, lat. Luna): a →Föld mellékbolygója. - 1. Leírása. Sugara 1738 km, tömege a Föld 1/81-ed része. Felületén síkságok, kráterek, hegyek vannak. Légköre nincs, hőmérsékelete nappal +100, éjszaka -150 C° körül van. A Földet 27 nap, 7 óra, 13 perc alatt kerüli meg, átlag 384.000 km távolságban, s egyidejűleg saját tengelye körül teljes fordulatot tesz, ezért mindig azonos oldala látható a Földről. Saját fénye nincs, csak a →Napról ráeső fényt veri vissza, ezért állandóan egy világos és egy sötét féltekéje van. - A ~ Földdel és a Nappal szemben elfoglalt helyzetével függenek össze fényváltozásai, az ún. →holdfázisok. A fázisok ciklusideje 29 nap, 12 óra, 44 perc, ez a csillagászati →hónap v. ~hónap. A holdév a csillagászatban ~hónapokkal számított év, azaz két egymást követő holdtölte közötti idő 12- ill. 13-szorosa. A szabad holdév 354 napból áll, 29-30 napos ~hónapokkal (az iszlám időszámítás ma is ezt használja). A kötött holdévben (amit a zsidó naptárban használnak), a hónapok egyformák, ezért  3 évenként egy 13. hónapot iktatnak be, ez az év 384 napos. A →planetáris hét bolygókról elnevezett napjai között a ~ napja a →hétfő (ném-ül: Montag, ol-ul: Lunedi). - 2. A Szentírásban a →világosság és a →fény forrása, a nagy világítók egyike, Isten teremtménye (Ter 1,14-18; Zsolt 8,4; 74,16; 136,7-9; 147,4; Jer 31,35; Ám 5,8); Isten dicsőségét szolgálja (Zsolt 148,3; Dán 3,62: LXX), mutatja az égen az időnek Istentől szabott rendjét (Ter 1,14; Zsolt 104,19; Jer 33,25). Szépsége csodálatraméltó  (Én 6,10). A ~szakok váltakozása a balga szeszélyességének, állhatatlanságának képe (Sir 7,11). -  Az ÓSz és az ÚSz a ~hoz igazodva számítja az időt (Ter 1,14; Zsolt 104,19; Sir 43,6): a →hónap kezdete, tartama, az ünnepek és az →év a ~szakokhoz kapcsolódik. (→naptár). - A dagadó, majd fogyó, eltűnő és újra megjelenő ~ ritmusában a kozmosz életritmusát látták, mely meghatározza a nők termékenységét, a növények sarjadását, az esőt, sőt az ember sorsát is. A MTörv 33,14 arról szól, „amit a hold sarjaszt". A kis fél~acskák, amelyeket a nők ékszerül használtak (Iz 3,18) v. amelyeket az állatok nyakába akasztottak (Bír 8,21), nyilvánvalóan a termékenységet voltak hivatva elősegíteni. A Zsolt 121,6 a ~ ártó hatását említi; vö. Mt 4,24; 17,15, ahol az epilepsziás ~kórosként szerepel. Jób 38,33 feltételezi azt a hitet, hogy az égitestek (= csillagok) meghatározzák a földön az események menetét (a ~ itt kifejezetten nem szerepel). Vsz., hogy erre utal az uralkodik ige is, amivel a Ter 1,16; Zsolt 136,9 él. - Az eszkatológiában a →holdfogyatkozás Isten haragjának és a végső időknek jele. Iz 30,26 szerint az eljövendő új világban a ~ úgy fog ragyogni, mint a nap; 60,19 és Jel 21,23: a ~ felesleges lesz, hiszen az Úr, a Bárány lesz az új Jeruzsálem világossága. - 3. A holdkultusz az egész ókori Közel-K-en fontos szerepet töltött be a vallásban. Amikor Izr. ősatyái „más (= idegen) isteneknek szolgáltak" (Józs 24,2.14), akkor - Ábrahámnak Szin ~isten kultuszának közp-jaihoz, Urhoz és Háránhoz fűződő kapcsolatai alapján - feltehetjük, hogy „a karavánok vezérét" tisztelték. Az amoriták Jarih néven tisztelték a ~at, amelyről Bet-Jerack és talán Jerikó is a nevét kapta. S. Kirst szerint az →újhold ünnepe (Szám 28,11.14; 2Kir 4,23; 2Krón 2,3) arra mutat, hogy a ~kultusz Izr-ben törvényes volt. Ezzel szemben A. Caquot arra hivatkozik, hogy az új~ voltaképpeni ünnepe későbbi eredetű, semmiképpen nem korábbi Ezekiel koránál. Az Ígéret földjén való letelepedés utáni első sz-okban Izr. fiai jahvizmusának főleg a kánaáni termékenységi istenekkel kellett megküzdenie; ugyanakkor a Kr. e. 8. és 7. sz: asszír hatásra a csillagkultusz burjánzott el (2Kir 17,16; 21,3), amelyhez a ~ imádása is tartozott. Jób védekezésében arra hivatkozik, hogy a ~ tiszteletére még nem emelte kezét csókra (Jób 31,26); az imádásnak ezt a gesztusát (ados) a mezopotámiai műv. gyakran ábrázolta. A Bölcs 13,2 is elítélte azokat, akik „az ég világítóit" isteneknek tekintették; Bár 6,59 szerint a ~ (miként a nap is) engedelmeskedik Istennek, aki a feladatát (világítás) kijelölte. De Iz 24,21 mintha magukat az égitesteket (köztük a ~at is) tenné felelőssé istenítésükért: az Úr napján meg fognak szégyenülni. A Jel 12,1 szerint a ~ zsámoly az égi asszony lába alatt; hasonló szerepet játszik Naftali testamentumában, ahol a dicsőségre emelt Júda öltözete, akinek a lába alatt 12 sugár jelenik meg. - 4. Ikgr. Mivel a pogány vallásokban istenségként tiszt., a ker. műv. csak akkor fogadta be, amikor az egyházatyák Mária és az Egyh. jelképét látták benne: Krisztus a Nap, Mária a ~, aki Krisztustól kapja minden fényét. - Emberarcú, ill. női félalakos korongként a ~ gyakran jelen van a Nappal együtt a karoling →Golgota-ábrázolásokon, hogy az események kozmikus jelentőségére utaljon. Ez ritkábbá válik, de nagyon sokáig él, megvan 1496-1511: Dürer Nagy Passiójában is, sőt barokk falusi tp-ok kazettás mennyezeteiben, immár csak a mennybolt-asszociációt szolgálva (Csenger, 1745). A Megfeszítés-képeken a Nap az Egyh., a ~ a zsinagóga jelképe. - A →Lorettói litánia egyes ábrázolásaiban Mária szépségét mutatja. - Ábrázolták 2- v. 4-fogatú (gyakran ökrös) szekéren ülő nőalak, ~sarlóval koronázott fél nőalak (olykor fáklyával a kezében), Ádám v. Éva arcú ~sarló képében. A Jel 12,1 alapján szerepel a →Napbaöltözött Asszony (Holdsarlós Madonna), a szeplőtelen fogantatás- és a Mária-képeken. Mária lábánál a mulandóság szimbóluma.  - A ~ és a →nap Ádám és Éva képein a termékenység, a →házasság szimbóluma. - 5. A népi hagyományban főként az →újholdnak van gazdag hiedelemvilága. Székely szokás még a 20. sz. közepén is a holdvilágon aratás: amint besötétedett, a gazda és háznépe szekérre ült, zene és énekszó közt végighajtott a falun; mindig akadt legény és leány, aki hozzájuk csatlakozott; éjfélre ált. végeztek, s ahogy jöttek, ének és zeneszóval szekereztek haza. V.J.-**

MN IV:228. - Kirschbaum III:279. - Sachs 1980:318. - BL:640.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.01. 19:47
Elolvasva
67
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152898 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu