Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152922
látogató!
Ma  120,
ebben a hónapban
7892 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 13 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
népszámlálás

népszámlálás, összeírás, számbavétel: a népesség számának és területi elhelyezkedésének, biológiai jellemzőinek (nem, életkor) etnikai és vallási összetételének, egyéb jellemző társadalmi vonásainak (családi állapot, foglalkozási, műveltségi szint, stb.) és életviszonyainak (lakóépületek, háztartások, lakások) hivatalos felmérése meghatározott időpontban. - Már az ókori Kínában több mint 4000 é. ezelőtt, Babilonban, Asszíriában és Egyiptomban összeírták a népességet, ismeretesek a görög városállamok polgárlistái, melyek rendszerint csak a ffiakat vették számba; a nők számbavételére az első adat Mariból való.

-

1. A Szentírásban. Az ÓSz-ben. A Szám szerint Mózes Jahve parancsára 2x is tartott ~t: a pusztába kivonulás előtt Lévi törzse kivételével a fegyverforgatásra alkalmas ffiakat vette számba (1,1 7-2,34); az Ígéret földjére való bevonulás előtt (26,1-56) a törzsek egymás közti viszonyának meghatározása és az Ígéret földjének felosztása miatt. - Izr. fiai úgy tudták, hogy az embernek nem szabad Isten áldását (=gyermekáldás) megszámolni. Ezért a 2Sám 24 szerint a Dávid elrendelte ~ bűn volt (vö. 1Krón 21,1-5). - Ezd 2,2-69 és Neh 7,7-66 a fogságból hazatértek számbavételének eredményét közli (vö. 3Ezd 5,7), erre támaszkodva szervezte meg Nehemiás Jeruzsálem újrabenépesítését (Neh 11,1). - Az ÚSz-ben Augustus cs. az egész földkerekség (=róm. birod.) összeírását elrendelte, Jézus Krisztus születése e ~ idejében történt (Lk 2,1-3): →census. -

2. Eu-ban 808: Nagy Károly, 1086: Hódító Vilmos rendelt el összeírást. Velencében 1338-tól írták össze a katonai népességet. 1449: Nürnbergben (Bajoro.), több svájci kantonban a 15-16. sz: korcsoportonként részletező összeírást végeztek. - Modern értelemben vett ált., bár olykor csak részlegesen végrehajtott ~t a 18-19. sz-tól egyre több áll-ban tartottak - 1701: Izland, 1725: Poroszo., 1749: Svédo., 1769: Norvégia, Dánia, Spo., 1770-90: a Habsburg Birod. országai, 1790-91: Anglia és az USA, 1801: Fro., 1828: Ausztrália, 1836: Görögo., 1846: Belgium, 1861: Olaszo., 1897: Oroszo., s a ~okat bizonyos időszakossággal (Fro. és No. 5, USA 10 évenként) megismételték, rendszeresítették. - 3. Mo-on a Mária Terézia által elrendelt „Lelkek összeírása" után (miként a Habsburg Birod. egész korabeli ter-én) 1784-87: hajtottak végre katonai célú ~t, tudakolván a házak és családok, a jogi és tényleges népesség, a ffiak és nők számán kívül a ffiak társad. tagolódását (pap, nemes, tisztviselő, polgár, paraszt, zsellér) és a 17 é. aluliak kormegoszlását is. - 1804-től évenként számba vették a nem-nemes lakosságot, 1850-51: az osztrák szervek katonai jellegű népösszeírása következett, majd 1857: már elsősorban demográfiai szempontokat szem előtt tartó ~. - A m. hivatalos stat. szolgálat 1870 elején tartotta az első modern szemléletű ~t, összekapcsolva a hasznos háziállatok számbavételével, az 1869. XII. 31-i állapot szerint. Az eredményeket járásonként tették közzé, községenkénti részletezésben csak néhány vm-ben, a házak népességszámával, nemek, vallási megoszlás és műveltségi állapot szerint. A továbbiakban minden 0-ra végződő esztendő utolsó napja szerinti „eszmei időpont"-tal rögzítették a ~ok az adatokat 1930-ig bezárólag. - 1880: a korábbi lajstromos kérdőíveket, nemzetközileg is úttörő módon egyéni számlálólapok váltották fel, és tudakolták az anyanyelvet és nyelvismeretet, valamint a mellékfoglalkozást is. Az eredményeket községenként 2 nagyalakú köt-ben tették közzé. A főleg foglalkozási tekintetben kibővült 1890. évi ~ az állatállomány mellett kiterjedt a köz-és magánépületek teljes körű összeírására és a foglalkozási viszonyok újszerű felvételére. Adatait (a keresők mellett az eltartottakat is kimutatva) 3 köt-be foglalták, az anyanyelvi és vallási adatokat az 1892. évi Helységnévtárban közölték. - Az 1900: további kérdőpontokkal bővített ~ eredményei a Magyar Statisztikai Közlemények század elején indult Új sorozatának 9 köt-ében jelentek meg, visszatekintő adatokkal az első négy ~ polgári népességéről. - A századfordulótól összevontan mutatták ki a polg. és katonai népességet, a lakóházakat falazat és tetőzet szerinti részletezésben is (a továbbiakban is a II. vh-ig). Az 1910. évi népszámlálás adatait 6 köt-ben hozták nyilvánosságra, közölve a külterületi lakotthelyek és a városok kerületenként részletezett lélekszámát is. - A trianoni határok közötti ország területét és népességét bemutató, a határkiigazítások miatt több részletben végrehajtott 1920. évi ~ adatainak közzétételére elégséges volt 5 vékonyabb kötet. A korábbiaknál több kérdést tudakoló 1930-as ~ adatainak földolgozását a Hollerith-rendszerű mellett új (Powers-féle) géppark is segítette. - A két bécsi döntés után 1941. I. 31-i eszmei időpontban vcgrehajtott ~ az anyanyelv mellett a lakosság nemzetiségét is tudakolta, és a főbb eredmények már 2-3 hónap múlva nyilvánosságra kerültek. Az adatok teljes körű feldolgozására és publikálására azonban csak 1975-83: kerülhetett sor. - Az állami tervgazdálkodás előkészítésére, törv. helyett kormányrendelet alapján hajtották végre 1949 elején a következő ~t. A régi szakemberek javarészét eltávolították, s a nagyobbrészt legfeljebb középfokú végzettségű, megbízhatónak tartott új káderállomány által szovjet módszerek alkalmazásával, jórészt új szellemiségű fogalmi rendszerben feldolgozott adatokat titkosították. A kiadványok rendkívül korlátozott számban kerültek a gondosan kiválasztott címzettekhez, és csak 1956 u. váltak az eredmények hozzáférhetővé. Az 1960. I. 1-től tízévenként ismétlődő ~ok a lakó- és állandó népességre egyaránt kiterjedtek. A településenkénti adatokat külön megyei kiadványokban jelentették meg, 1970-től számlálókörzetenként és jelentősebb városonként is (20 ill. 48 kötetben). A népszámlálások szervezése és végrehajtása során figyelembe vették az ENSZ, az Eu. Gazd. Biz. és a KGST ajánlásait. Fokozatosan bűvült a számbavétel a lakáshelyzetre, 1980: az üdülőkre és az életkörülmények részleteire vonatkozó adatokkal. - Két ~ között rendszeressé váltak a mikrocenzusok, amelyek a szokványos demográfiai adatokon túlmenően társadalomstat. (mobilitási) és gazd. kérdésekre (munkaerő, mezőgazd. kistermelés stb.) is kiterjednek. - A ~i eredményeket a 19. sz. végén 1500, a 20. sz. elején már 5500, az I. vh. után a mai ország területéről 1700 oldal terjedelemben tették közzé. Az 1940-es években 3500 oldalon jelentek meg a ~i kiadványok. Az 1960. évi adatok kb. 10 ezer oldalt töltöttek meg (nagyobbrészt megyei kötetekben), az 1970. évi eredmények 67 köt. közel 22 ezer oldalát, az 1980. éviek pedig mintegy 38 ezer oldalt 91 (ritkább szedésű, nagyobb betűs) kötetben. Az 1990. évi adatok CD-ROM-on is elérhetőek, a közel 20 ezer oldalnyi, 82 nyomtatott kiadványon kívül. A demográfiai, foglalkozási, háztartás-, család- és lakásadatok egyre bővülő és részletesebb - elemzést is tartalmazó - tematikus kötetekben kerültek közlésre. A több mint fél évszázad után a vallási hovatartozást is újból tudakoló 2001. évi népszámlálás publikációs terve az eredményekről még részletesebb tájékoztatást helyezett kilátásba. Jeney Andrásné

Thirring Gusztáv: Mo. népessége II. József korában. Bp., 1938. - Mo. történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1963. (Thirring Lajos: Mo. népessége 1869-1949 között) - Danyi-Dávid 1960. - A magyar népszámlálások előkészítése és publikációi 1869-1990. 1-3 köt. Bp., 1990. - BL:1324.

- Demográfia. Szerk. Kovacsicsné Nagy Katalin. Bp., 1996. - Klinger András: Demográfiai alapismeretek. Bp., 1996.

Módosítás dátuma:2010.06.17. 12:31Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.06. 20:26
Elolvasva
70
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.06 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152922 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu